ALGEMENE VOORWAARDEN

MSvS COACHING & ADVIES

Voorwaarden offertes coaching en programma’s.

A. Algemeen

 1. MSvS Coaching & Advies beschouwt degene aan wie hij offerte heeft uitgebracht en die zijn instemming geeft aan de offerte als zijn opdrachtgever.
 2. MSvS Coaching & Advies zal zijn kennis en ervaring zo goed mogelijk inzetten voor zijn opdrachtgever. MSvS Coaching & Advies neemt geen opdrachten aan waarvoor hij zich niet gekwalificeerd acht. Indien op deelterreinen specialistische kennis nodig wordt geacht, zal hiervoor in overleg met de opdrachtgever een oplossing gevonden worden.
 3. MSvS Coaching & Advies acht zich verantwoordelijk voor een goede uitvoering van de opdracht, conform de met de opdrachtgever gemaakte afspraken. Indien door overmacht de programma of coaching niet kan plaatsvinden, wordt in overleg met de opdrachtgever een passende oplossing gezocht.
 4. MSvS Coaching & Advies zal met kennis en informatie over de organisatie waarvoor hij werkt uiterst zorgvuldig omgaan. Alle zijn of zijn opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie zal door MSvS Coaching & Advies als vertrouwelijk behandeld worden.
 5. Alleen na toestemming van de opdrachtgever zullen herkenbare gegevens van de organisatie waar MSvS Coaching & Advies voor werkt naar buiten worden gebracht.
 6. Belangrijke wijzigingen in de uitvoering van de opdracht ten opzichte van de offerte zullen schriftelijk tussen de opdrachtgever en MSvS Coaching & Advies worden vastgelegd.
 7. Indien wordt gewerkt op de locatie van de organisatie waarvoor zij een opdracht uitvoert, worden de voor dit werk redelijkerwijs noodzakelijke faciliteiten ter beschikking gesteld.
 8. Als over de toepassing van voorwaarden tussen opdrachtgever en MSvS Coaching & Advies een conflict ontstaat kan MSvS Coaching & Advies de opdracht teruggeven, dan wel de begeleidingsrelatie met de opdrachtgever beëindigen.

B. Betalingsvoorwaarden (individuele) coaching en offertes

 1. MSvS Coaching & Advies brengt 50% van het offertebedrag vóór aanvang van werkzaamheden in rekening bij de opdrachtgever.
 2. MSvS Coaching & Advies kan bij individuele coaching ook het bedrag per maand factureren.
 3. Wanneer je niet tijdig betaald komen de incassokosten voor jou of je opdrachtgever.
 4. Voor individuele coaching op een andere locatie dan het kantoor van MSvS Coaching & Advies, worden reiskosten en reistijd in rekening gebracht.
 5. Het in de offerte genoemde aantal begeleidingsuren is te beschouwen als een zo goed mogelijke inschatting, gemaakt op het moment van uitbrengen van de offerte. Indien tijdens het begeleidingstraject mocht blijken dat de kostenraming zal worden overschreden zal hierover vooraf overleg met de opdrachtgever plaats vinden, teneinde te komen tot een herziening van de aanvankelijke kostenraming en/of de werkzaamheden.
 6. Betaling van de declaratie dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Indien de betaling na 21 dagen niet is bijgeschreven op de rekening van MSvS Coaching & Advies, kunnen administratiekosten en de wettelijke rente in worden rekening gebracht.

C. Annuleringsvoorwaarden

 1. Als om welke reden dan ook de schriftelijk overeengekomen opdracht door de opdrachtgever wordt geannuleerd met een termijn van:
  1. drie (3) weken of langer voor aanvang van de werkzaamheden, betaalt de opdrachtgever aan MSvS Coaching & Advies een bedrag van 50% van het in de offerte genoemde totaalbedrag.
  2. drie (3) weken of een kortere termijn voor aanvang van de werkzaamheden, betaalt de opdrachtgever aan MSvS Coaching & Advies een bedrag van 100% van het in de offerte genoemde totaalbedrag.
 2. Een afspraak voor een individueel begeleidingsgesprek kan tot 48 uur van tevoren kosteloos wordt geannuleerd. Daarna wordt het gesprek volledig in rekening gebracht.
 3. Ongeacht enige annuleringstermijn is opdrachtgever aan MSvS Coaching & Advies 100% van de aantoonbaar reeds gemaakte reis-, voorbereidings- en materiaalkosten verschuldigd.
 4. Bovenstaande, zijnde alle voorgaande bepalingen van deze annuleringsregeling, laat onverlet de mogelijkheid tot vordering van integrale schadevergoeding.
 5. In situaties, genoemd onder 1.10 van deze voorwaarden, worden kosten voor reeds verrichte werkzaamheden in rekening gebracht volgens deze annuleringsregeling.

MSvS Coaching & Advies

+ 31 6 42809928
info@msvs.nl